Regulamin

I  WSTĘP I SŁOWNICZEK

                                                                     §1  

 1. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:
  a) Apartament – lokal mieszkalny przeznaczony do krótkotrwałego zakwaterowania znajdujący się w ofercie Wynajmującego;
  b) Doba hotelowa – czas rozpoczynający się od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego;
  c) Wynajmujący – PHU BUDMAR Marek Niedośpiał z siedzibą w Szczecinie pod adresem: ul. Duńska 94/6 , 71-795 Szczecin, NIP 8851054141, oferujący apartamenty mieszkalne LMAPARTAMENTY , email: biuro@lmapartamenty.pl;
  d) Gość – najemca Apartamentu oraz inne osoby korzystające z Apartamentu;
  e) Regulamin – niniejszy regulamin.  
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Wynajmującego najmu krótkoterminowego, zasady odpowiedzialności stron oraz  zasady przebywania w Apartamentach, jak również obowiązki Gościa . Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji przez Gościa i potwierdzenia jej przez Wynajmującego. 
 3. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich  przestrzegania. 


 II –  REZERWACJA , PŁATNOŚĆ, ANULOWANIE , ZAMELDOWANIE 


                                                                           §2  

 1.  Apartament udostępniany jest Gościowi wyłącznie po uprzednim dokonaniu przez niego rezerwacji.
 2.  2. Rezerwacji Apartamentu należy dokonać za pośrednictwem serwisów internetowych służących do rezerwacji zakwaterowania online, na których Wynajmujący umieszcza oferty najmu Apartamentów. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.LMAPARTAMENTY.pl.
 3. Warunkiem rezerwacji jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Apartamenty wynajmowane są na Doby hotelowe . 

                                                                              §3 

 1. W momencie rezerwacji obiekt pobiera przedpłatę w wysokości 30%-50%.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji obowiązują następujące warunki:
  do 30 dni przed przyjazdem – całkowity zwrot przedpłaty, opłaty,
  do 15 dni przed przyjazdem - zwrot 50%
  do 7 dni przed przyjazdem – zwrot 25%
  poniżej 7 dni brak możliwości zwrotu przedpłaty, opłaty.
 3. W momencie zameldowania Gość jest zobowiązany do uregulowania całej należności za pobyt gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości. 
 5. W przypadku gdy Gość zgłosi Wynajmującemu chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Wynajmujący dołoży starań, by spełnić to życzenie. Uzależnione jest to od dostępności Apartamentów.

                                                                           §4   

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 2. Odbiór kluczy do Apartamentu następuje w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego .
 3. Gość zobowiązany jest wskazać Wynajmującemu przewidywaną godzinę przyjazdu.
 4. W przypadku braku możliwości dojechania na umówioną  wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Gościem, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i rozliczenia zgodnie z §3 ust.3.
 5. Gość zobowiązany jest przekazać klucze do Apartamentu Wynajmującemu  w ostatnim dniu rezerwacji przed zakończeniem Doby hotelowej , w umówiony wcześniej  sposób .

 

  III  ZASADY ORGANIZACYJNO_PORZĄDKOWE 

                                                                           §5 

 1. Gość uprawniony jest do korzystania z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych. 
 2. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, osoby niezgłoszone podczas rezerwacji Apartamentu zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia na żądanie obsługi.
 3. Bez zgody Wynajmującego w Apartamencie nie może przebywać więcej osób niż liczba osób zgłoszona w rezerwacji. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, osoby niezgłoszone podczas rezerwacji Apartamentu zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. 
 4. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez lub spotkań towarzyskich. W całym budynku w którym znajduje się Apartament należy bezwzględnie zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Goście nieprzestrzegający zakazu organizacji imprez lub spotkań towarzyskich lub ciszy nocnej powinni się liczyć z interwencją Policji, Straży Miejskiej i ochrony obiektu. 
 5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku domowego i poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa przez cały okres trwania umowy najmu Apartamentu. W przypadku stwierdzenia dewastacji Apartamentu lub rażącego naruszania porządku domowego, Wynajmujący ma prawo rozwiązania z Gościem umowy najmu w trybie natychmiastowym. 
 6. Wynajmujący nie zapewnia w Apartamentach  sejfów  do  przechowywania kosztowności , dokumentów oraz  przedmiotów o znacznej wartości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności  za utratę lub zniszczenie w/w przedmiotów.
 7. W Apartamencie nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, takich jak: broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących. 
 8. Ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie można używać jakichkolwiek urządzeń  zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia Apartamentu. Wyjątek stanowią: ładowarka telefonu komórkowego , laptopa.
 9. Każdorazowo przy opuszczaniu Apartamentu Gość zobowiązany jest do zakręcania wody, wyłączenia wszystkich świateł oraz wskazanych w ust. 8 urządzeń zasilanych energią elektryczną, a także do zamknięcia okien oraz drzwi wejściowych do Apartamentu na klucz. 
 10. Przekazane Gościowi klucze, kody otwierające drzwi Apartamentu oraz wejściowe drzwi do budynku, w którym znajduje się Apartament nie mogą być przekazywane przez Gościa osobom trzecim. Kody otwierające drzwi są dezaktywowane z upływem okresu wynajęcia Apartamentu. 
 11. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie wyrządził w Apartamencie, w tym  w jego wyposażeniu, a także o zagubieniu kluczy do Apartamentu.
 12. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz świec.
 13. W Apartamencie nie można dokonywać zmian, w tym obowiązuje zakaz przestawiania  mebli i sprzętów AGD.
 14. Gość ma obowiązek stosować się do obowiązujących zasad segregacji odpadów.
 15. W przypadku gdy wraz z Apartamentem Gościowi udostępniane jest również niestrzeżone miejsce postojowe, Gość zobowiązany jest do  parkowania pojazdów jedynie w miejscu wskazanym przez Wynajmującego w sposób nieutrudniający korzystania z parkingu innym jego użytkownikom. 
 16. Bez uprzedniej pisemnej zgody LMAPARTAMENTY ,zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie Apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania tych zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.


                                                                    §6 

 1. Pobyt zwierząt w Apartamencie jest możliwy jedynie w przypadku uprzedniego powiadomienia Wynajmującego  o tym fakcie i jego akceptacji oraz po uiszczeniu opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł za dobę od jednego zwierzęcia.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody które wyrządziło jego zwierzę w Apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się Apartament. 

                                                                     §7 

 1. Gość zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do Apartamentu:  sprawdzić jego stan oraz  zgłosić reklamacje dotyczące ewentualnych usterek technicznych  Apartamentu. 
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: biuro@lmapartamenty.pl.  
 3. Wynajmujący rozpatruje reklamację  w terminie:
  - 12 godzin, jeżeli dotyczą one usterek Apartamentu uniemożlwiających korzystanie z niego w celach mieszkalnych;
  - 48 godzin w przypadku drobnych usterek niewpływających na możliwość korzystania z Apartamentu;
  - 14 dni w przypadku reklamacji w innych sprawach, w tym dotyczących jakości świadczonych usług
 4. Do dyspozycji Gości pozostaje obsługa Apartamentów dostępna pod numerem telefonu +48 602593745w  godzinach od 7.00 do 21.00.  Po godzinie  21.00 sprawy  wymagające  natychmiastowej interwencji zgłaszać należy dzwoniąc pod numer alarmowy.


                                                                   §8 

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Apartamentu. 
 2. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i uszkodzenia powstałe na pojazdach pozostawionych na udostępnionych wraz z Apartamentem miejscach postojowych. 
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody w Apartamencie, w tym w szczególności uszkodzenia, ubytki lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.  
 4. Nieprzestrzeganie przez Gościa zakazów uregulowanych w § 5 ust. 2-5 uprawnia Wynajmującego do obciążenia Gościa karą umowną w kwocie 500 zł za każde z naruszeń. W przypadku wystąpienia po stronie Wynajmującego szkody przewyższającej karę umowną, Wynajmujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 5. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu o którym mowa w § 5 ust. 12, Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000  zł, przy czym jeśli koszt sprzątania Apartamentu oraz wyłączenia go z eksploatacji na ten czas przekroczy wysokość kary umownej Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 6. W przypadku niepowiadomieniu Wynajmującego o pobycie zwierzęcia w Apartamencie Wynajmujący może obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 500 zł, przy czym jeśli koszt sprzątania Apartamentu oraz wyłączenia go z eksploatacji na ten czas przekroczy wysokość kary umownej Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 7. W razie niewymeldowania się przez Gościa z Apartamentu do końca Doby hotelowej ostatniego dnia pobytu Wynajmujący może nałożyć na Gościa karę umowna w wysokości odpowiadającej cenie Doby hotelowej  w danym Apartamencie, przy czym jeśli szkoda Wynajmującego przekroczy wysokość kary umownej Wynajmującemu przysługuje prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 8. W przypadku zagubienia przez Gościa kluczy do Apartamentu lub pilota do garażu  Wynajmujący może obciążyć go karą umowną w wysokości 500 zł. za każdy.
 9. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest Sąd właściwy dla LMAPARTAMENTY.   IV – RODO 

                                                                                   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (na podstawie  z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU BUDMAR Marek Niedośpiał , z siedzibą ul. Duńska 94/6, 71-795 Szczecin; NIP: 8851054141.
 2. Kontakt z administratorem – pod numerem telefonu +48 602593745 lub adresem e-mail : biuro@lmapartamenty.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową  będą przechowywane i przetwarzane  przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.

 


+48 602 593 745